Oudervereniging

Wat is de oudervereniging? 
Naast de medezeggenschapsraad is er op onze school ook nog een oudervereniging. Iedere ouder/verzorger die een kind op de KlimOp heeft is automatisch lid hiervan.
Er is binnen de oudervereniging een bestuur bestaande uit ouders die tevens klassenouder zijn. Deze ouders organiseren samen met het team van de school allerlei activiteiten.

De taken van de oudervereniging:

  • bevorderen dat ouders zich voor school interesseren
  • bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden kunnen verrichten op school
  • organiseren van ontspanningsactiviteiten en waar nodig het opstarten van activiteiten vanuit de oudervereniging (bijvoorbeeld sinterklaasactiviteiten, Carnaval, Pasen en de KlimOpdag)
  • eenmaal per jaar samenstellen van het financieel jaaroverzicht en de presentatie hiervan aan de ouders
  • eenmaal per jaar organiseren van een jaarvergadering waarbij alle ouders worden uitgenodigd

Wat kost het lidmaatschap van de oudervereniging?
Het lid zijn van de oudervereniging kost niets. Alleen wanneer uw kind deel wil nemen aan de activiteiten die door de oudervereniging georganiseerd worden vragen wij daar een bijdrage voor van € 17,50 per kind. Deze bijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL42RABO0124888933 t.n.v. de oudervereniging KlimOp. Vermeld hierbij duidelijk de naam van het kind en de groep waar hij/zij in zit. 

Voor kinderen die later in het schooljaar instromen is de bijdrage gesteld op 1/10e deel van eerdergenoemd bedrag voor elke maand dat het kind op school is tot het einde van het schooljaar.
We rekenen van september tot en met juni. U ontvangt bericht van het bestuur wanneer en op welke wijze u de bijdrage kunt betalen.

Voor nadere informatie betreffende de oudervereniging kunt u zich wenden tot de voorzitter Mariëlle Timmers.


Overzicht dagelijks en algemeen bestuur oudervereniging basisschool “Klimop” 
Dagelijks bestuur OV: 
Voorzitter: Mariëlle
marielletimmers70@hotmail.com (0416) 27 26 87 
Penningmeester: Jessica
 j.v.wanrooij@home.nl(0416) 28 28 74
Secretaris: Judith
sjuteltje@home.nl (0416) 27 31 30
 
Algemeen bestuur OV:


Groep 1-2: Renate en Hanneke

Hanneke: hannekehamers@hotmail.com 06 - 52076591
Renate: renatevanderhorst@hotmail.nl 06 - 24881006

Groep 3-4: Lennie en Annika

Lennie: lennie.donders@gmail.com 06 - 11146213
Annika: alensvelt@gmail.com 06 - 24878742

Groep 5-6: Miranda en Marielle

Miranda: mirandamatthijs@home.nl  06-139 35 877
Mariëlle: marielletimmers70@hotmail.com  0416-27 26 87

Groep 7-8: Carry, Judith en Jessyca

Carry: carryverboven@gmail.com  06-127 71 801
Judith: sjuteltje@home.nl  0416-27 31 30
Jessica: j.v.wanrooij@home.nl  0416-28 28 74

Adviserend Lid : Ingrid
directie@klimop-bs.nl  (0416) 27 27 77