×

Bericht

No or incomplete credentials defined for album: De Auto

Visie en missie

Het uiteindelijke doel van de opvoeding en het onderwijs is kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Onder volwassenheid verstaan wij een volwaardig opgegroeid persoon
die het vermogen heeft om zelfstandig te functioneren in de maatschappij van vandaag en morgen. 
Hier heb je sociaal-emotionele competenties voor nodig die leiden tot een stabiele persoonlijkheid.
Ervaringen delen, aardig zijn voor jezelf en de ander, samenwerken met de ander, kunnen presenteren, opkomen voor jezelf en de ander en ruzies op kunnen lossen 
zijn allemaal aspecten die onderdeel uitmaken van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Zelfstandig kunnen functioneren impliceert ook dat je cognitief voldoende bagage hebt om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij. 
Hierbij willen wij het accent leggen op goed taal- en rekenonderwijs. Wij streven hierin naar goede resultaten. Tegelijkertijd realiseren wij ons ook dat goede resultaten per leerling kunnen verschillen. 
Wij willen daarom zoveel mogelijk passend onderwijs geven, rekening houdend met verschillen in tempo en niveau binnen ons leerstofjaarklassensysteem. Om goede resultaten te behalen is het van belang 
dat wij verschillende middelen inzetten die duidelijk weergeven op welke wijze wij onszelf onderscheiden van andere scholen in de omgeving en die dit doel realiseren. 

Goede resultaten willen wij in eerste instantie realiseren door rust, ruimte en veiligheid te bieden in de leeromgeving van de kinderen. De school is als een tweede huis voor kinderen 
waar geborgenheid een steeds belangrijkere plaats inneemt. Een veilig leefklimaat waarbij orde, regelmaat, structuur, grenzen en waarden en normen aanwezig zijn 
achten wij onmisbaar voor een goede ontwikkeling. 

Je moet jezelf mogen en kunnen zijn en respect hebben voor de ander (dit benaderd vanuit ons katholiek gedachtegoed). Alleen dan kun je komen tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. 
Onze school bestaat uit vele kinderen waardoor vele verschillende kwaliteiten aanwezig zijn. Wij vinden het van belang dat deze kwaliteiten, en hiermee ook verschillen tussen kinderen, zichtbaar zijn. 
Op deze wijze ervaren kinderen dat ieder mens uniek is en dat zij elkaar kunnen helpen in het behalen van goede resultaten. 
Een uitdagende leeromgeving willen we hierbij aan laten sluiten. Het is een stimulans en past in de tijd waarin we leven waar o.a. ICT een steeds grotere rol speelt. 

Bovenstaande betekent voor de kinderen: 
- een veilige en uitdagende leeromgeving 
- dat leren van en met elkaar steeds belangrijker wordt. 
- dat we rekening houden met verschillen in tempo en niveau binnen ons leerstofjaarklassensysteem 
- dat we een sfeer creëren waarin kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn. 

Het betekent voor de leerkrachten: 
- opbrengst/handelingsgericht denken en handelen 
- dat ook wij elkaars verschillen en kwaliteiten kennen en benutten 
- zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving 
- openstaan voor elkaar en willen leren van elkaar 
- voorbeeldgedrag vertonen 
- lerende houding innemen 
- de balans blijven zoeken tussen meten = weten en de leerkracht als professional 

Dit betekent voor de ouders: 
- dat zij zich herkennen in de missie en visie van de school 
- dat zij als volwaardige partner worden gezien. 
- dat een goede samenwerking bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind 
- dat ze goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind 

Dit betekent wat betreft de afstemming op onze omgeving: 
- dat wij continue op zoek blijven naar externe contacten om ons onderwijs te verbeteren.