Visie en missie

De missie en visie van onze school

Het afgelopen schooljaar heeft het team van de KlimOp samen met het team van de Theresia de missie en visie voor de nieuwe basisschool (basisschool De BERK) die zij samen gaan vormen geformuleerd. De komende jaren wordt op beide scholen vanuit deze visie naar het samengaan van de scholen toegewerkt.
 
De missie
Basisschool De BERK; Betrokken, Eigentijds, Respectvol en Kindgericht.
 
De visie
Op De KlimOp (straks bs De BERK) worden de kinderen van nu voorbereid op de samenleving van later. Dit doen we vanuit een Betrokken houding, vanuit de driehoek leerkracht, leerling, ouder. Er wordt gebruik gemaakt van Eigentijdse onderwijsmethodieken en materialen. We dragen zorg voor een prettige leeromgeving waarin eenieder (leerkrachten, leerlingen en ouders) zich gezien en gehoord voelt en Respectvol met elkaar omgaat. We werken Kindgericht. Met ons onderwijs en begeleiding sluiten we zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind.
 
Op 3 voor ons belangrijke onderwerpen werken we de visie wat specifieker uit.
 
De visie op identiteit
De KlimOp geeft invulling aan de uitgangspunten zoals die vanuit Leerrijk! genoemd zijn. We dragen zorg voor een veilige sfeer op onze school waarin kinderen zich gezien en gehoord voelen. Hierbij houden we rekening met verschillen in aanleg, ontwikkeling, afkomst. Dit vraagt om een respectvolle houding en omgangsvormen van eenieder die bij onze school betrokken is. In een gedragscode zijn de omgangsvormen beschreven waaraan eenieder zich dient te houden. We besteden aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij streven ernaar dat kinderen zich bekwaam en zeker voelen en actie durven te nemen. Hun welbevinden is het uitgangspunt. Leerkrachten kunnen inspelen op de behoeften van de kinderen op dit gebied, o.a. door het inzetten van de Kanjertraining. De KlimOp heeft de katholieke identiteit. Door het aanbieden van de Kanjertraining en Bijbelverhalen schenken we aandacht aan de normen en waarden. Ons onderwijs en handelen is gebaseerd op de uitgangspunten van het katholieke gedachtengoed.
 
De visie op onderwijs
Op De KlimOp willen we met het onderwijs zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Dit vraagt van de leerkrachten dat ze goed om kunnen gaan met verschillen tussen de kinderen. Uitgangspunt blijft de jaargroep als geheel, met daarin kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften. Waar nodig wordt ingespeeld op de individuele behoeften van een kind. Belangrijk hierbij is dat kinderen meer en meer eigenaar worden van hun eigen leerproces en dat leerkrachten zicht hebben op de leerlijnen en de te behalen doelen. Dit zijn tevens voorwaarden voor het thematisch/ onderzoekend leren, dat naast het aanbod van de basisvakken een belangrijke plaats in ons onderwijsprogramma in gaat nemen. Door binnen het thematisch onderwijs kinderen ontdekkend en onderzoekend te laten leren ontwikkelen ze vaardigheden en doen ze kennis op. Het vergroot de zelfstandigheid en het eigenaarschap van de leerling, de leerkracht krijgt een coachende rol. Daarbij krijgt ICT een steeds prominentere rol in de verwerking van de leerstof. Het aanleren van ICT-vaardigheden en bewustwording met betrekking tot de manier van omgaan met social media is onderdeel van ons onderwijsaanbod.
 
Visie op samenwerking
Het succesvol fuseren van De Theresia en De KlimOp tot basisschool De BERK is mede afhankelijk van een goede samenwerking. Samenwerking en samengaan van de teams, medezeggenschapsraden, ouderverenigingen en onze leerlingen. Door samen na te denken over de nieuwbouw, het vormgeven en organiseren van het onderwijs, waarbij ieders inbreng ertoe doet, werken we toe naar het succesvol samengaan van beide scholen. Teamscholing, teambuilding, leren van en met elkaar, leveren hier een belangrijke bijdrage aan. We werken vanuit de driehoek ouder-leerkracht-kind. Ouders kennen hun kind het best. Samen met hen en hun kind stemmen we af hoe we het optimaal mogelijke uit het kind kunnen halen. Samenwerken op leerlingniveau wordt onder andere zichtbaar door de inzet van coöperatieve werkvormen en het werken in onderzoeksgroepen.